Home All If I had known. I wish I had known

If I had known. I wish I had known

by Moon
Rate this post

I wish i had known you when blank

A. Hãy nghiên cứu ví dụ sau:

Last month Gary was in hospital for an operation. Liz didn’t know this, so she didn’t go to visit him. They met a few days ago. Liz said:

Tháng trước Gary đã nằm ở bệnh viện để phẫu thuật. Liz đã không biết chuyện này, vì vậy cô ấy không đi thăm anh ấy được. Cách đây vài ngày họ gặp nhau. Liz nói:

If I had known you were in hospital, I would have gone to visit you.

Nếu tôi biết anh nằm viện, tôi đã đi thăm anh.

Liz nói: If I had known you were in hospital… Nhưng thực tế cô ấy đã không biết rằng anh ấy đã nằm viện.

Khi nói về quá khứ chúng ta dùng cấu trúc If+had(‘d)… (if I had known/been/done…)

I didn’t see you when you passed me in the street. If I’d seen you, of course I would have said hello. (but I didn’t see you)

Tôi đã không nhìn thấy anh đi qua trước mặt tôi trên đường. Nếu tôi nhìn thấy anh, tất nhiên tôi đã chào anh rồi.

I decided to stay at home last night. I would have gone out if I hadn’t been so tired. (but I was tired)

Tối qua tôi đã quyết định ở nhà. Tôi đã đi chơi nếu tôi đã không quá mệt. (nhưng thực tế tôi đã mệt)

If he had been looking where he was going, he wouldn’t have walked into the wall. (but he wasn’t looking)

Nếu anh ấy đã nhìn thấy được anh ấy đang đi đâu, anh ấy đã không đụng phải bức tường. (nhưng anh ấy đã không nhìn thấy)

The view was wonderful. If I’d had a camera, I would have taken some photographs. (but I didn’t have a camera)

Khung cảnh thật tuyệt vời. Nếu tôi có máy ảnh, tôi đã chụp vài tấm ảnh. (nhưng tôi đã không có máy ảnh)

Hãy so sánh:

I’m not hungry. If I was hungry, I would eat something. (now)

Tôi không đói. Nếu tôi đói, tôi sẽ ăn một chút gì đó. (hiện tại)

I wasn’t hungry. If I had been hungry, I would have eaten something. (quá khứ)

Tôi đã không đói. Nếu tôi đói, tôi đã ăn một chút gì đó.

B. Không dùng would trong mệnh đề if. Would được dùng ở các phần khác trong câu:

If I had seen you, I would have said hello. (không nói ‘If I would have seen you’)

Nếu tôi nhìn thấy anh tôi đã chào anh.

Lưu ý là phần viết tắt ‘d có thể là would hay had:

If I’d seen you (I’d seen = I had seen)

I’d have said hello (I’d have said = I would have said)

C. Một cách tương tự, ta dùng had (done) sau wish. I wish something had happened(=I am sorry that it didn’t happen). (Tôi đã chờ điều đó xảy ra = Tôi lấy làm tiếc vì điều đó đã không xảy ra)

I wish I’d known that Gary was ill. I would have gone to see him. (but I didn’t know)

Giá như tôi biết được Gary đã bị ốm. Tôi đã đến thăm anh ấy rồi. (nhưng tôi đã không biết)

I feel sick. I wish I hadn’t eaten so much cake. (I ate too much cake)

Tôi cảm thấy khó chịu. Giá như tôi đã không ăn nhiều bánh như vậy. (tôi đã ăn quá nhiều bánh)

Do you wish you had studied science instead of languages? (you didn’t study science)

Bạn có ao ước được theo học ngành khoa học thay vì ngôn ngữ học không? (bạn đã không học ngành khoa học)

The weather was cold while we were away. I wish it had been warmer.

Khi chúng tôi ra đi trời rất lạnh. Tôi đã mong ước trời ấm hơn.

Không dùng would have sau wish trong những câu như vầy:

I wish it had been warmer. (không nói ‘I wish it would have been’)

Tôi ước gì trời đã ấm hơn.

So sánh would (do) và would have (done):

If I had gone to the party last night, I would be tired now. (I am not tired now – present)

Nếu tối qua tôi đi dự tiệc, có lẽ bây giờ tôi sẽ bị mệt. (bây giờ tôi không mệt – thì hiện tại)

If I had gone to the party last night, I would have met lots of people. (I didn’t meet lots of people – past)

Nếu tối qua tôi đi dự tiệc, có lẽ tôi đã gặp được nhiều người. (tôi đã không gặp được nhiều người – thì quá khứ)

D. Hãy so sánh would have và might have:

If the weather hadn’t been so bad, we would/could have gone out. (= we would have been able to go out)/ we might have gone out (= perhaps we would have gone out)

Nếu thời tiết đã không quá xấu như vậy, chúng tôi có lẽ đã đi dạo chơi.

Related Posts